Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Teologiczny

71-456 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Papieża Pawła VI nr 2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-14-51
Fax: (91) 444-14-60
WWW: http://www.us.szc.pl/wt
Email: thfac@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem - Licencjackie stacjonarne Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Nauki o rodzinie Nauki o rodzinie - Licencjackie stacjonarne Nauki o rodzinie - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Nauki o rodzinie spec. Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny Nauki o rodzinie spec. Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Nauki o rodzinie spec. Poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Teologia Teologia - Magisterskie stacjonarne Teologia - Magisterskie niestacjonarne zaoczne
Teologia - specjalizacja kapłańska Teologia - specjalizacja kapłańska - Magisterskie stacjonarne

Informacje o Wydziale


Władze Wydziałowe

WIELKI KANCLERZ WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
Ksiądz Arcybiskup dr hab. Andrzej Dzięga prof. KUL, Metropolita Szczecińsko-Kamieński

Zgodnie z „Ustawą o szkolnictwie wyższym” nadzór nad wydziałami teologicznymi działającymi na uczelniach państwowych w zakresie nauczania teologii katolickiej sprawują odpowiednie władze kościelne. Wielki kanclerz reprezentuje Stolicę Apostolską wobec Wydziału i Wydział wobec Stolicy Apostolskiej, a w szczególności nadzoruje program nauczania teologii katolickiej oraz udziela osobom nauczającym misji kanonicznej (teologia) lub zgody na nauczanie (przedmioty poza teologią).

WŁADZE WYDZIAŁU


Dziekan
ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski prof. US
dziekanwt@univ.szczecin.pl

Prodziekan ds. Nauki
ks. dr hab. Andrzej Offmański prof. US

P
rodziekan ds. Studenckich
ks. dr
Andrzej Krzystek

RADA WYDZIAŁU

1. ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski prof. US - Dziekan
2. ks. dr hab. Andrzej Offmański prof. US - Prodziekan
3. ks. dr Andrzej Krzystek - Prodziekan
4. ks. prof. zw. dr hab. Zdzisław Lec
5. ks. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman

6. Prof. dr hab. Piotr Salwa
7. ks. dr hab. Janusz Bujak prof. US
8. ks. dr hab. Tadeusz Czapiga prof. US

9. ks. dr hab. Kazimierz Dullak prof. US
10. ks. dr hab. Wiesław Dyk prof. US
11. ks. dr hab. Jan Flis prof. US
12. ks. dr hab. Janusz Lemański prof. US

13. ks. dr hab. Edward Sienkiewicz prof. US
14. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska prof. US

15. ks. dr hab. Grzegorz Wejman prof. US
16. ks. dr hab. Krzysztof Wojtkiewicz prof. US
17. Dr. habil. Helene Harth
18. ks. dr Sławomir Bukalski - przedstawiciel nauczycieli akademickich
19. ks. dr Grzegorz Chojnacki
20. ks. dr Kazimierz Półtorak
21. dr Angelo Rella
22. ks. dr Dariusz Jastrząb - Rektor WSD - Koszalin
23. ks. dr Jarosław Stoś - Rektor WSD - Paradyż
24. ks. dr Zygmunt Wichrowski - Rektor AWSD - Szczecin
25. mgr Bożena Buła - przedstawiciel pracowników administracji
26. mgr Jolanta Marcjan

27. Lucjan Ząbecki
28. Al. Arkadiusz Korwin Gronkowski - przedstawiciel studentów
29. Al.
Paweł Gulicki
30. Julia Jerka
31. Justyna Szulc

32. Ewelina Weznerowicz


Struktura Wydziału


Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej
Katedra Teologii Dogmatycznej
Katedra Teologii Fundamentalnej
Katedra Teologii Moralnej i Duchowości
Katedra Teologii Patrystycznej
Katedra Historii Kościoła
Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki
Katedra Katechetyki
Katedra Prawa Kanonicznego
Katedra Pedagogiki i Pracownia Badań nad Rodziną
Katedra Języka i Komunikacji Religijnej
Katedra Filozofii Chrześcijańskiej
Katedra Italianistyki


Utworzenie Wydziału Teologicznego US


Uniwersytet Szczeciński dołączył do grona uniwersytetów polskich, które postanowiły powrócić do wielowiekowej tradycji i pełnego znaczenia „universitas” w wymiarach Uczelni. Stało się tak wcześniej wolą senatów uniwersytetów w Opolu, Poznaniu, Katowicach, Olsztynie i Toruniu. U naszych zachodnich sąsiadów wydziały teologiczne funkcjonują na dwunastu uniwersytetach państwowych. Poza Niemcami wydziały teologiczne istnieją w uniwersytetach państwowych, m.in. w Wiedniu, Pradze, Bratysławie, Strasburgu, Salzburgu, Innsbrucku, Grazu, Zagrzebiu, Splicie, Fryburgu, Ljubljanie i Kownie. Oprócz tego na świecie wydziały teologiczne funkcjonują w pięćdziesięciu uniwersytetach katolickich, a prawie siedemdziesiąt działa samodzielnie jako papieskie wydziały teologiczne.

Związek Kościoła z uniwersytetem na Pomorzu Zachodnim sięga korzeniami XV wieku. Rozwój diecezji, najpierw nazywanej pomorską, z siedzibą biskupa w Wolinie, a następnie kamieńską, był niegdyś tak dynamiczny, że biskup kamieński mógł w połowie XV wieku założyć uniwersytet w Gryfii. Dokonało się to dzięki mądrości biskupa Heninga Ivena (1446 – 1468) i księcia Warcisława IX. Bullę ustanawiającą uniwersytet wydał papież Kalikst III 29 maja 1456 roku, co potwierdził cesarz Fryderyk III. Ta spuścizna, którą mogą szczycić się tylko nieliczne Kościoły partykularne  w Polsce, przypomina związki, jakie łączyły misję Kościoła z dziejami uniwersytetów. Uczelnia w Gryfii, po burzliwej historii, istnieje do dzisiaj. W 1972 roku erygowano diecezję szczecińsko-kamieńską, a następnie archidiecezję. Trzynaście lat później, w 1985 roku, utworzono Uniwersytet Szczeciński. W pierwszą rocznicę strajku szczecińskiego, w 1981 roku, ks. biskup Kazimierz Majdański przy bramie stoczni mówił: Jest odpowiednia chwila, by świadczyć, że Kościół na Pomorzu Zachodnim całym sercem popiera myśl o powstaniu uniwersytetu w Szczecinie. W Szczecinie – to znaczy w dużym, największym bez uniwersytetu, polskim mieście, w stolicy Pomorza Zachodniego.

Wkład Kościoła w powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego został doceniony bardzo symbolicznie poprzez nadanie - pierwszego w tych krótkich dziejach uczelni - w 1992 roku tytułu doktora honoris causa ks. biskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu.

Od początku lat dziewięćdziesiątych toczyły się, między władzami uczelni i przedstawicielami Kościoła rozmowy na temat powołania Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie. Obie strony podejmowały konkretne działania zmierzające do realizacji wyznaczonego celu. W tym czasie zakończono budowę Wyższego Seminarium Duchownego, tworzono bibliotekę, z której obecnie korzysta środowisko akademickie miasta i regionu, a księża pracownicy naukowo-dydaktyczni zdobywali odpowiednie kwalifikacje naukowe. Bardzo ważnym etapem było włączenie Wyższego Seminarium Duchownego do struktur Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu w 1994 r., a następnie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 1998 r.

Budowanie i rozwijanie środowiska akademickiego stanowiło ważne zadanie całej wspólnoty kościelnej. Kościołowi zawsze chodziło o dobro człowieka, pytającego o sens życia i działania, o uprawnienia i cel nauki, o wartości moralne i duchowe. Dlatego Kościół pozostał i pozostaje – jak mówi Jan Paweł II – (...) solidarny z uniwersytetem i jego problemami, gdyż wie, że tego uniwersytetu potrzebuje, ażeby jego wiara mogła się ucieleśnić i stać się kulturą; a także dlatego, że Kościół utrzymuje, iż poszukiwanie prawdy wchodzi w zakres samego powołania człowieka, stworzonego przez Boga na Jego obraz .

Utworzenie Wydziału Teologicznego zostało poprzedzone kilkuletnią  pracą komisji uniwersyteckiej i kościelnej. Ważnym momentem wspólnych prac było porozumienie w sprawie utworzenia Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Szczecińskim z dn. 9. lipca 2001 roku, które zostało podpisane przez Rektora Uniwersytetu i Arcybiskupa Metropolitę po wcześniejszej konsultacji z Senatem. Dalsze prace doprowadziły ostatecznie do uchwały Senatu Uniwersytetu z dn. 24. kwietnia 2003 roku, w której wyrażono jednomyślnie zgodę na utworzenie Wydziału Teologicznego. Uchwała otworzyła procedurę erygowania Wydziału przez Stolicę Apostolską. W marcu ubiegłego roku, po spełnieniu wszystkich wymogów strony kościelnej, Kongregacja Edukacji Katolickiej podjęła bezpośrednie prace zmierzające do ostatecznego utworzenia Wydziału. Dekret erygujący Wydział w Szczecinie wydano dn. 9. sierpnia 2003 roku w święto św. Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, filozofa i karmelitanki, patronki Europy.

Zgodnie z postanowieniami Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, Rząd i Konferencja Episkopatu Polski, działająca z upoważnienia udzielonego jej przez Stolicę Apostolską, podpisały umowę określającą status prawny Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie. Podpisanie tej umowy po uprzedniej decyzji Rady Ministrów nastąpiło w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu dn. 9. stycznia 2004 roku. Stronę państwową reprezentowali: minister Krystyna Łybacka i prof. Zdzisław Chmielewski, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, zaś stronę kościelną: kard. Prymas Józef Glemp, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i arcybiskup Zygmunt Kamiński, Metropolita Szczecińsko Kamieński.

Wydział Teologiczny, utworzony przez Stolicę Apostolską jest integralną jednostką organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego. W swojej działalności naukowo-dydaktycznej rządzi się przepisami obowiązującymi państwowe szkolnictwo wyższe, Statutem Uniwersytetu oraz przepisami kościelnymi, zawartymi w dokumentach Kościoła, głównie w Konstytucji Apostolskiej Jana Pawła II „Sapientia Christiana". Wydział musi spełniać kryteria naukowe, które pozwolą promować kadrę akademicką. Ma zatem taki sam status jak pozostałe wydziały Uniwersytetu, jedyna różnica dotyczy nadzoru. Oprócz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Rektora i Senatu, nadzór nad wydziałem – zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym - sprawuje zwierzchnik Kościoła. Zwierzchnikiem tym w stosunku do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego będzie Arcybiskup Metropolita Szczecińsko - Kamieński, jako Wielki Kanclerz Wydziału.


Kontakt


WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Papieża Pawła VI nr 2
71-459  SZCZECIN
tel.: 91 444 1451
fax: 91 444 1460
e-mail:
thfac@univ.szczecin.pl

Dziekan
ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. US - tel. 91 444 1452, e-mail: dziekanwt@univ.szczecin.pl

Prodziekan ds. Nauki 
ks. dr hab. Andrzej Offmański, prof. US - tel. 91 444 1455

Prodziekan ds. Studenckich  
ks. dr Andrzej Krzystek - tel. 91 444 1454

Dziekanat:
Jadwiga Lewicka - starszy referent - tel. 91 444 1451, sprawy studenckie 
Malwina Grzesiak – referent - tel. 91 444 1450, sprawy pomocy materialnej
mgr Jolanta Marcjan - starszy referent - tel.-91 444 1451, sprawy studenckie
mgr Magdalena Szymańska - starszy referent – tel.  91 444 1456, finanse Wydziału
mgr s.Magdalena Kozłowska – starszy referent - tel. 94 345 9022, sekcja Koszalin
mgr Małgorzata Brodzińska – starszy referent - tel. 68 382 0887, sekcja Paradyż
mgr Bożena Buła  - kierownik - tel. 91 444 1457
                                                                                                                                                                                        
Kierownik obiektu:
Lucjan Ząbecki - tel. 91 444 1453

Pracownicy obsługi:
Anna Błachowiak - portier - tel. 91 444 1453
Zofia Łokietek - portier - tel. 91 444 1453
Wioleta Ząbecka - portier - tel. 91 444 1453 
Jolanta Ganakowska - porządkowa
 
Zofia Niedźwiecka - porządkowa