Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Prawa i Administracji
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Prawa i Administracji

70-240 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Narutowicza 17A, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-28-26
Fax: (91) 444-28-26
WWW: http://mec.univ.szczecin.pl
Email: wpia@mec.univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Prawo Prawo - Magisterskie stacjonarne Prawo - Magisterskie niestacjonarne zaoczne

Adresy i Telefony


Adres:
Budynek Główny
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin

 

Budynek 2
ul. Piastów 40b, Szczecin
71-065 Szczecin

e-mail:wpia@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Dziekan:
dr hab. prof. US Henryk Dolecki
e-mail:dziekanwpia@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 

Sekretariat Dziekana:
Elżbieta Pisarska - specjalista
tel.  (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
e-mail:elpis@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  


mgr Marzena Reszka - specjalista
tel (091) 444 28 83
e-mail:marzena@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 

Prodziekani:
dr Beata Kanarek - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych
tel. (091) 444 28 86
e-mail:prodziekan@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  
www: http://www.us.szc.pl/prodzien_wpia

dr Marek Tkaczuk - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych - kierunek Prawo
tel. (091) 444 28 73 
e-mail:mtkaczuk@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

dr Rita Jaworska-Stankiewicz
 - Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych II stopnia - kierunek Administracja
tel. (091) 444 28 23
e-mail:rjaworska@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Kierownik Dziekanatów:
mgr Elżbieta Giełczyk
tel. (091) 444 28 53
e-mail: \n // -->egielczyk@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 

Sekcja Organizacyjno-Finansowa:
mgr Wiesława Świrgoń - kierownik sekcji
tel. (091) 444 28 12
e-mail:wiesia@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  
mgr Kamila Ekert - starszy referent
tel. (091) 444 30 05 
e-mail:kamila.nocek@univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   
mgr Angelika Grodzińska - starszy referent
tel. (091) 444 30 05  
e-mail:agrodzinska@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  
Biuro Nauki, Promocji i Informacji:
mgr Radosław Świrgoń - specjalista
tel. (091) 444 28 11
e-mail:rswirgon@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  
mgr Tomasz Pilśniak - st. informatyk
tel. (091) 444 28 52
e-mail:tpilsniak@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  
Sekretarz Katedralny:
Elżbieta Węcławowicz
tel. (091) 444 28 72
e-mail:elw@mec.univ.szczecin.plTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   

 

Kierownik administracyjny:

mgr Monika Dejneka-Wymysłowska
tel. (091) 444 28 11


O Wydziale


Zalążkiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego było Studium Administracyjne funkcjonujące w ramach utworzonej w 1973 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Nową uczelnię utworzono głównie na bazie funkcjonującej od 1968 r. Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Studium Administracyjne działało jako osobna jednostka dydaktyczna, zaś jej kierownictwo sprawowała doc. dr hab. Zofia Kulejewska. W ramach tego Studium realizowano czteroletnie magisterskie studia administracyjne. W okresie 11 lat funkcjonowania Studium Administracyjne ukończyło 257 absolwentów. Rozwój działalności dydaktycznej oraz naukowej pracowników studium, a także zapotrzebowanie ze strony szczecińskich środowisk prawniczych, wyraźnie wskazywały na potrzebę uruchomienia w Szczecinie studiów prawniczych.
W grudniu 1983 r. opracowano „Wniosek o powołanie Uniwersytetu w Szczecinie”. W dokumencie tym zawarto koncepcje przyszłego uniwersytetu oraz szczegółowe rozwiązania dotyczące jego kształtu. W modelu tworzonego uniwersytetu przewidziano Instytut Prawa i Administracji, jako instytut funkcjonujący na prawach wydziału, przy czym planowano, iż do 1990 r. ma się on przekształcić w strukturę pełnowydziałową.


W dniu 12 lipca 1984 r. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego. W skład nowoutworzonego Uniwersytetu wszedł Instytut Prawa i Administracji. Na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie z dnia 12 września 1985 r. w sprawie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Instytutu powołano następujące jednostki organizacyjne: Zakład Nauk Prawno-Ustrojowych, Zakład Administracji i Zarządzania, Zakład Prawa Finansowego i Gospodarczego, Zakład Prawa Sądowego, Zakład Prawa Morskiego, Międzynarodowego i Stosunków Gospodarczych. W Instytucie zatrudniono 11 samodzielnych pracowników naukowych. W latach 1987-1988 Instytut Prawa i Administracji prowadził, na zlecenie Ministra Sprawiedliwości, studium podyplomowe dla sędziów sądów rejonowych i wojewódzkich. Poziom dydaktyczny tego studium spotkał się z dużym uznaniem zarówno ze strony słuchaczy, jak i ze strony zleceniodawcy.

 

W lipcu 1988 r. Zgodnie z § 2 Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 35 z dnia 18 lipca 1988 r. „W Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie dotychczasowy Instytut Prawa i Administracji, działający na prawach wydziału, przekształca się w Wydział Prawa i Administracji”. Pierwszym Dziekanem został prof. zw. dr hab. Zdzisław Tegler. Od momentu utworzenia Wydziału rozpoczął się jego dynamiczny rozwój. W pierwszych latach istnienia Wydział zatrudniał wielu profesorów i docentów dojeżdżających z innych ośrodków naukowych, głównie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dojeżdżali do Szczecina profesorowie: J.Walachowicz, A.Ratajczak, T.Nowak, W.Rozwadowski, T.Smoliński, M.Zieliński, Z.Leoński, B.Błażejczak, M.Zmierczak, H.Olszewski, S.Stachowiak, B.Janiszewski. Natomiast z Uniwersytetu Wrocławskiego dojeżdżali profesorowie: A.Chełmoński, S.Kaźmierczyk, J.Frąckowiak, J.Trzciński, Z.Świda, W.Sanetra oraz doc. S.Kaleta.
Doniosłą datą w historii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji US jest rok 1996 r. W roku tym Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułu Naukowego przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych. Od tego czasu zaznaczył się wzrost aktywności młodych pracowników nauki, co znalazło wyraz w licznie wszczynanych oraz pozytywnie kończonych przewodach doktorskich. Na Wydziale Prawa i Administracji obroniono łącznie 35 rozpraw doktorskich, z czego znakomitą większość stanowiły rozprawy doktorskie pracowników Wydziału.

Najbardziej dynamiczny rozwój Wydział Prawa i Administracji odnotował w ciągu ostatnich czterech lat (2002-2005). Dorobek piśmienniczy pracowników Wydziału w tym okresie to łącznie 527 publikacji (krajowych i zagranicznych). Pracownicy Wydziału uczestniczyli w około 130 konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych), działali także aktywnie na forum krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, w radach programowych renomowanych czasopism. Profesorowie, którzy byli lub są zatrudnieni na Wydziale, piastowali lub piastują odpowiedzialne funkcje w instytucjach państwowych i naukowych. Prof. A.Chełmoński był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych; prof. J.Trzciński był zastępcą prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a obecnie jest prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego; prof. A.Ratajczak był sędzią Sądu Najwyższego i prezesem Zrzeszenia Prawników Polskich; prof. Z.Leoński jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych; prof. W.Sanetra jest prezesem Izby Pracy Sądu Najwyższego; prof. M.Zieliński jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, członkiem Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezesie PAN; profesor B.Ziemianin był członkiem Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN, a obecnie jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Państwa i Prawa”; profesor T.Smyczyński jest zastępcą redaktora naczelnego „Studiów Prawniczych” oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości; prof. A.Peczenik był Prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, członkiem komitetu redakcyjnego „Ratio Juris” oraz członkiem korespondentem Fińskiej Akademii Nauk; prof. J.Frąckowiak jest sędzią Sądu Najwyższego; prof. H.Olszewski jest członkiem Polskiej Akademii Nauk.


W okresie ostatnich czterech lat Wydział awansował w klasyfikacji KBN do kategorii drugiej, a Wydawane przez Wydział „Roczniki Prawnicze” znalazły się w grupie „B” na przygotowanej przez KBN liście czasopism naukowych. W obu budynkach wydziałowych (przy ul.Narutowicza 17a oraz przy ul.Piastów 40b) przeprowadzono remonty kapitalne, dokonano komputeryzacji  Wydziału zapewniając 112 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz specjalistycznych programów prawniczych. Uwieńczeniem tego dynamicznego rozwoju jest przyznanie w 2005 r. uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułu Naukowego.
Należy zaznaczyć, iż doniosłą rolę w rozwoju Wydziału odegrali jego kolejni dziekani: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Tegler (1988-1989); prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin (1989-1996); prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski (1996-1999); prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski (1999-2005). W 2005 r. na funkcję dziekana wybrany został prof. US dr hab. Stanisław Czepita.

Obecnie Wydział zatrudnia 88 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 25 profesorów, 39 adiunktów oraz 24 asystentów. Na Wydziale studiuje obecnie 2186 studentów studiów prawniczych oraz 342 studentów magisterskich zaocznych uzupełniających studiów administracyjnych. Wydział ukończyło jak dotąd ok. 7300 absolwentów.


W skład Wydziału wchodzi 16 katedr: Katedra Historii Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, Katedra Prawa Finansowego, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedra Kryminalistyki i Kryminologii, Katedra Postępowania Cywilnego, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Katedra Prawa Karnego, Katedra Postępowania Karnego, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katedra Prawa Gospodarczego i Zarządzania, Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, Katedra Polityki Gospodarczej i Kontroli Finansowej, Katedra Ekomomii.


Główne kierunki badań


 • W Katedrze Nauk Historyczno-Prawnych to historia państwa i prawa, prawo rzymskie, historia doktryn politycznych, historia administracji.
 • W Katedrze Teorii i Filozofii Prawa badania obejmują teorię prawa, logikę prawniczą, modele stosowania prawa, wykładnie prawa.
 • W Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej główne specjalizacje naukowe to teoria konstytucji, zasady tworzenia prawa, prawo konstytucyjne.
 • Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego specjalizuje się w badaniach nad samorządem przedsiębiorstw, ustrojem wewnętrznym przedsiębiorstw, prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, działalnością gospodarczą gmin.
 • Katedra Prawa i Postępowania Karnego prowadzi badania nad kryminologicznymi aspektami przestępczości, patologia społeczna, procedura karno-skarbowa, problematyka wykroczeń skarbowych, prawem karnym-skarbowym.
 • W Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego badania obejmują problematykę: administracja publiczna a integracja europejska, funkcje władz regionalnych i lokalnych w sferze kultury w kontekście europejskim, podstawy prawne polityki regionalnej, zasady tworzenia prawa administracyjnego, kontrola administracji publicznej, współdziałanie w administracji publicznej.
 • W Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej badania dotyczą prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, sądownictwa pracy i stosunków pracy.
 • Katedra Prawa Finansowego zajmuje się problematyką podatkową i finansami publicznymi.
 • W Katedrze Kryminalistyki i Kryminologii badania naukowe związane są ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej w dużych aglomeracjach portowych i przestępczością przeciw mieniu.
 • W Katedrze Prawa Międzynarodowego działalność naukowa obejmuje międzynarodowe prawo publiczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, historię dyplomacji i stosunków międzynarodowych, międzynarodowe prawo prywatne.
 • W Katedrze Ekonomii badania dotyczą teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, rynku kapitałowego.

Pracownicy wchodzą w skład komitetów redakcyjnych i rad programowych czasopism prawniczych, np. "Państwa i Prawa", "Studiów Prawniczych", "Finansów Komunalnych", "Edukacji Prawniczej". Wydział wydaje również własne zeszyty naukowe pod nazwą "Roczniki Prawnicze".

Struktura Katedr WPiA


 

Katedra Prawa Ochrony Środowiska
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego
Katedra Nauk Ekonomicznych
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Zarządzania
Katedra Postępowania Cywilnego
Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych
Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej
Katedra Prawa Karnego
Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Katedra Prawa Finansowego
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
Katedra Postępowania Karnego