Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Prawa i Administracji
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Prawa i Administracji

70-240 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Narutowicza 17A, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-28-26
Fax: (91) 444-28-26
WWW: http://mec.univ.szczecin.pl
Email: wpia@mec.univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Administracja Administracja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Prawo Prawo - Magisterskie stacjonarne Prawo - Magisterskie niestacjonarne zaoczne

Zalążkiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego było Studium Administracyjne funkcjonujące w ramach utworzonej w 1973 r. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie. Nową uczelnię utworzono głównie na bazie funkcjonującej od 1968 r. Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Studium Administracyjne działało jako osobna jednostka dydaktyczna, zaś jej kierownictwo sprawowała doc. dr hab. Zofia Kulejewska. W ramach tego Studium realizowano czteroletnie magisterskie studia administracyjne. W okresie 11 lat funkcjonowania Studium Administracyjne ukończyło 257 absolwentów. Rozwój działalności dydaktycznej oraz naukowej pracowników studium, a także zapotrzebowanie ze strony szczecińskich środowisk prawniczych, wyraźnie wskazywały na potrzebę uruchomienia w Szczecinie studiów prawniczych.
W grudniu 1983 r. opracowano „Wniosek o powołanie Uniwersytetu w Szczecinie”. W dokumencie tym zawarto koncepcje przyszłego uniwersytetu oraz szczegółowe rozwiązania dotyczące jego kształtu. W modelu tworzonego uniwersytetu przewidziano Instytut Prawa i Administracji, jako instytut funkcjonujący na prawach wydziału, przy czym planowano, iż do 1990 r. ma się on przekształcić w strukturę pełnowydziałową.


W dniu 12 lipca 1984 r. Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego. W skład nowoutworzonego Uniwersytetu wszedł Instytut Prawa i Administracji. Na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie z dnia 12 września 1985 r. w sprawie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Instytutu powołano następujące jednostki organizacyjne: Zakład Nauk Prawno-Ustrojowych, Zakład Administracji i Zarządzania, Zakład Prawa Finansowego i Gospodarczego, Zakład Prawa Sądowego, Zakład Prawa Morskiego, Międzynarodowego i Stosunków Gospodarczych. W Instytucie zatrudniono 11 samodzielnych pracowników naukowych. W latach 1987-1988 Instytut Prawa i Administracji prowadził, na zlecenie Ministra Sprawiedliwości, studium podyplomowe dla sędziów sądów rejonowych i wojewódzkich. Poziom dydaktyczny tego studium spotkał się z dużym uznaniem zarówno ze strony słuchaczy, jak i ze strony zleceniodawcy.

 

W lipcu 1988 r. Zgodnie z § 2 Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 35 z dnia 18 lipca 1988 r. „W Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie dotychczasowy Instytut Prawa i Administracji, działający na prawach wydziału, przekształca się w Wydział Prawa i Administracji”. Pierwszym Dziekanem został prof. zw. dr hab. Zdzisław Tegler. Od momentu utworzenia Wydziału rozpoczął się jego dynamiczny rozwój. W pierwszych latach istnienia Wydział zatrudniał wielu profesorów i docentów dojeżdżających z innych ośrodków naukowych, głównie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dojeżdżali do Szczecina profesorowie: J.Walachowicz, A.Ratajczak, T.Nowak, W.Rozwadowski, T.Smoliński, M.Zieliński, Z.Leoński, B.Błażejczak, M.Zmierczak, H.Olszewski, S.Stachowiak, B.Janiszewski. Natomiast z Uniwersytetu Wrocławskiego dojeżdżali profesorowie: A.Chełmoński, S.Kaźmierczyk, J.Frąckowiak, J.Trzciński, Z.Świda, W.Sanetra oraz doc. S.Kaleta.
Doniosłą datą w historii rozwoju Wydziału Prawa i Administracji US jest rok 1996 r. W roku tym Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułu Naukowego przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych. Od tego czasu zaznaczył się wzrost aktywności młodych pracowników nauki, co znalazło wyraz w licznie wszczynanych oraz pozytywnie kończonych przewodach doktorskich. Na Wydziale Prawa i Administracji obroniono łącznie 35 rozpraw doktorskich, z czego znakomitą większość stanowiły rozprawy doktorskie pracowników Wydziału.

Najbardziej dynamiczny rozwój Wydział Prawa i Administracji odnotował w ciągu ostatnich czterech lat (2002-2005). Dorobek piśmienniczy pracowników Wydziału w tym okresie to łącznie 527 publikacji (krajowych i zagranicznych). Pracownicy Wydziału uczestniczyli w około 130 konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych), działali także aktywnie na forum krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, w radach programowych renomowanych czasopism. Profesorowie, którzy byli lub są zatrudnieni na Wydziale, piastowali lub piastują odpowiedzialne funkcje w instytucjach państwowych i naukowych. Prof. A.Chełmoński był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych; prof. J.Trzciński był zastępcą prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a obecnie jest prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego; prof. A.Ratajczak był sędzią Sądu Najwyższego i prezesem Zrzeszenia Prawników Polskich; prof. Z.Leoński jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych; prof. W.Sanetra jest prezesem Izby Pracy Sądu Najwyższego; prof. M.Zieliński jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, członkiem Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezesie PAN; profesor B.Ziemianin był członkiem Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN, a obecnie jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Państwa i Prawa”; profesor T.Smyczyński jest zastępcą redaktora naczelnego „Studiów Prawniczych” oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości; prof. A.Peczenik był Prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, członkiem komitetu redakcyjnego „Ratio Juris” oraz członkiem korespondentem Fińskiej Akademii Nauk; prof. J.Frąckowiak jest sędzią Sądu Najwyższego; prof. H.Olszewski jest członkiem Polskiej Akademii Nauk.


W okresie ostatnich czterech lat Wydział awansował w klasyfikacji KBN do kategorii drugiej, a Wydawane przez Wydział „Roczniki Prawnicze” znalazły się w grupie „B” na przygotowanej przez KBN liście czasopism naukowych. W obu budynkach wydziałowych (przy ul.Narutowicza 17a oraz przy ul.Piastów 40b) przeprowadzono remonty kapitalne, dokonano komputeryzacji  Wydziału zapewniając 112 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz specjalistycznych programów prawniczych. Uwieńczeniem tego dynamicznego rozwoju jest przyznanie w 2005 r. uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułu Naukowego.
Należy zaznaczyć, iż doniosłą rolę w rozwoju Wydziału odegrali jego kolejni dziekani: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Tegler (1988-1989); prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin (1989-1996); prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski (1996-1999); prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski (1999-2005). W 2005 r. na funkcję dziekana wybrany został prof. US dr hab. Stanisław Czepita.

Obecnie Wydział zatrudnia 88 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 25 profesorów, 39 adiunktów oraz 24 asystentów. Na Wydziale studiuje obecnie 2186 studentów studiów prawniczych oraz 342 studentów magisterskich zaocznych uzupełniających studiów administracyjnych. Wydział ukończyło jak dotąd ok. 7300 absolwentów.


W skład Wydziału wchodzi 16 katedr: Katedra Historii Prawa, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej, Katedra Prawa Finansowego, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Katedra Kryminalistyki i Kryminologii, Katedra Postępowania Cywilnego, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Katedra Prawa Karnego, Katedra Postępowania Karnego, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Katedra Prawa Gospodarczego i Zarządzania, Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych, Katedra Polityki Gospodarczej i Kontroli Finansowej, Katedra Ekomomii.