Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi » Turystyka i rekreacja
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi » Turystyka i rekreacja

70-383 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. A. Mickiewicza 18,16, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-24-00
Fax:  
WWW: http://www.us.szc.pl/wnoz
Email: dziekwnoz@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Turystyka i rekreacja - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Turystyka i rekreacja - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Sylwetka absolwenta kierunku Turystyka i rekreacja
Absolwent kierunku turystyka i rekreacja zostanie wyposa?ony w wiedzę humanistyczną - pozwalającą
poznać potrzeby ludzkie oraz zrozumieć związki i procesy społeczne odzwierciedlające się w turystyce i rekreacji,
przyrodniczą - dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek - środowisko oraz ekonomiczną, organizacyjną
i prawną - umo?liwiającą ocenę i świadome wykorzystywanie mechanizmów typowych dla gospodarki rynkowej.
Zdobyte w trakcie studiów umiejętności praktyczne umo?liwią absolwentowi turystyki i rekreacji prowadzenie
działalności zawodowej w sferze turystyki i rekreacji. Absolwent tego kierunku mo?e podjąć pracę w biurach
podró?y, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, a tak?e w administracji i
organizacjach społecznych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych związanych z turystyką i rekreacją.

Studia 2-letnie uzupełniające

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja posiadać będzie rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego
stopnia - wiedzę oraz umiejętności umo?liwiające podejmowanie samodzielnej działalności mened?erskiej w
obszarze turystyki i rekreacji. Powinien być przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania
problemów związanych z działalności w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami
turystycznymi i rekreacyjnymi. Powinien umieć współpracować z ludźmi i kierować zespołami ludzkimi. Absolwent
powinien być przygotowany do pracy w: (1) przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych, (2) administracji
rządowej i samorządowej oraz (3) szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z
rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wy?szego w sprawie standardów kształcenia
nauczycieli). Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz być
przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia
(doktoranckich).