Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi » Oceanografia
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk o Ziemi » Oceanografia

70-383 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. A. Mickiewicza 18,16, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444-24-00
Fax:  
WWW: http://www.us.szc.pl/wnoz
Email: dziekwnoz@univ.szczecin.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Oceanografia Oceanografia - Licencjackie stacjonarne

Informacje o kierunku


Specjalności wybierane po II roku:
- Geologia morza
- Oceanografia fizyczna
- Oceanografia biologiczna

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW


Studia pierwszego stopnia na kierunku Oceanografia trwają 3 lata (6 semestrów). Łączny wymiar godzin kształcenia wynosi 2235 godzin. Łączna liczba punktów ECTS wynosi 190 (rocznie 60, w semestrze 30 oraz 10 za przygotowanie pracy dyplomowej). Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.


Sylwetka absolwenta


Absolwent będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu. Będzie rozumiał i umiał analizować zjawiska i procesy dokonujące się w środowisku morskim oraz wpływ człowieka na to środowisko. Będzie zaznajomiony z zasadami zrównoważonego rozwoju, odnoszącymi się do działalności człowieka w środowisku morskim i jego wpływu na nie oraz zdobędzie kompetencje umożliwiające mu wdrażanie tych zasad. Absolwent będzie posiadał umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji odnoszących się do wiedzy o środowisku morskim. Będzie przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej, w szczególności w warunkach morskich. Absolwent będzie posiadał umiejętność komunikowania się w języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki oceanograficznej.

 Absolwent zdobędzie umiejętności praktyczne podczas zajęć terenowych oraz 3 tygodni praktyki zawodowej. Dzięki temu będzie przygotowany do pracy w:
- laboratoriach badawczych,
- przemyśle,
- drobnej wytwórczości,
- rybołówstwie,
- instytucjach kontroli i kształtowania środowiska morskiego,
- instytucjach i urzędach związanych z gospodarką morską,
- organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach


Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku Oceanografia nabywa umiejętności i kompetencje specjalistyczne:

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku Oceanografia nabywa umiejętności i kompetencje specjalistyczne:

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku Oceanografia nabywa umiejętności i kompetencje specjalistyczne:Geologia morza


Wiedza i umiejętności zdobyte przez absolwenta tej specjalności przygotują go do pracy, wymagającej znajomości zjawisk i procesów zachodzących na dnie morza i w jego strefie brzegowej - w jej odlądowej i odmorskiej części, na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz w organizacjach i wyspecjalizowanych podmiotach gospodarczych zajmujących się działalnością w obszarach morskich i nadmorskich. Zdobyta wiedza o charakterze przyrodniczym i technicznym pozwoli mu profesjonalnie zajmować się problemami wykorzystania i zagospodarowania przestrzeni w tej strefie a także analizować zmiany zachodzące w niej w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Wiedza i praktyczne umiejętności niezbędne w pracy w terenie (na brzegu i w morzu) dadzą mu atuty niezbędne na rynku pracy . 
Swoją wiedzę absolwent będzie mógł rozszerzyć na studiach magisterskich powiązanych ze specyfiką dna morskiego i strefy brzegowej lub profilem przyszłego miejsca pracy.


Oceanografia fizyczna


Rozbudowany segment dotyczący zagadnień związanych z procesami fizycznymi zachodzącymi w środowisku morskim pozwoli na przygotowanie absolwenta, który zdobędzie szerokie kompetencje i umiejętności w zakresie charakteryzowania, oceny i przewidywania skutków dynamicznych oddziaływań w środowisku morskim i na styku morza z lądem. Poprzez praktyczne zajęcia terenowe (w tym na pokładzie wyspecjalizowanych badawczych jednostek pływających), zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje dające mu atuty na rynku pracy. 
Swoje umiejętności i wiedzę absolwent będzie mógł poszerzyć na studiach II stopnia.


Oceanografia biologiczna


Absolwent będzie posiadał wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy wymagającej znajomości zjawisk i procesów związanych z funkcjonowaniem ekosystemów morskich ze szczególnym uwzględnieniem ich sfery biotycznej. Będzie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające mu na wykonywanie analiz niezbędnych dla oceny stanu środowiska morskiego, na czynne uczestniczenie w monitoringu ekologicznym różnych akwenów morskich i przymorskich oraz na przewidywanie ekologicznych skutków antropogenicznej ingerencji w środowisko morskie, a więc umiejętności stanowiące atuty na rynku pracy.
Swoją wiedzę absolwent będzie mógł rozszerzyć na studiach II stopnia.