Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Ekonomia spec. analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania » Ekonomia spec. analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw

71-101 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Mickiewicza 64, Zobacz na mapie
Tel: (91) 444 1801
Fax: (91) 444 1925
WWW: http://www.wneiz.pl/
Email: promocja@wneiz.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Ekonomia spec. analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw Ekonomia spec. analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw - Licencjackie stacjonarne Ekonomia spec. analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw - Magisterskie uzupełniające stacjonarne

O Specjalności


Jedyna specjalność w Polsce powstała jako wynik zapotrzebowania na nowoczesne instrumentarium wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalnej konkurencji, dużej zmienności i dynamiki otoczenia. Przedsiębiorstwa od dawna funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej kierują się przy podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych maksymalizacją wartości przedsiębiorstwa.

Przeniesienie standardów światowych i prawidłowe ukierunkowanie działalności wymaga poznania metod pomiaru i analizy wartości przedsiębiorstwa zarówno na etapie jej tworzenia jak i realizacji.

Cel kształcenia
Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy odnośnie wartości poznawczej metod badawczych przydatnych przy podejmowaniu bieżących i strategicznych decyzji gospodarczych oraz kontroli ich realizacji w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na maksymalizację wartości oraz w innych podmiotach.

Program studiów przewiduje również nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnym instrumentarium dzięki któremu stworzone są podstawy skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem.


Sylwetka absolwenta


Sylwetka absolwenta
Zdobyta wiedza pozwala na objęcie funkcji menedżera podmiotów gospodarczych, analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego oraz innych samodzielnych stanowisk związanych z rynkiem kapitałowym a przede wszystkim z oceną działalności przedsiębiorstwa ukierunkowanego na maksymalizację swojej wartości.


Zakres tematyczny


Zakres tematyczny prac:

 • metody analizy ekonomicznej,
 • analiza roczna działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • ocena wartości poznawczej wskaźników finansowych,
 • analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • ocena wpływu wykorzystania majątku na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
 • ocena wpływu wykorzystania czynnika ludzkiego na wynik finansowy,
 • analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa,
 • analiza przepływu kapitałów oraz przepływów pieniężnych (fund flow, cash flow),
 • analiza efektywności inwestycji,
 • analiza wykorzystania środków obrotowych,
 • analiza kosztów i przychodów ze sprzedaży,
 • analiza wykorzystania majątku trwałego,
 • analiza zatrudnienia i płac,
 • analiza wydajności pracy,
 • porównawcza ocena wyników spółek giełdowych,
 • kierunki i metody analizy kosztów w przedsiębiorstwie.
 • metody analizy efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwach w warunkach gospodarki rynkowej,
 • analiza struktury kapitałowej podmiotów gospodarczych,
 • budowa biznes planów przedsiębiorstw,
 • planowanie i prognozowanie wyników ekonomiczno -finansowych przedsiębiorstw i banków,
 • analiza rentowności podmiotów gospodarczych,
 • metody międzyzakładowej analizy akcji przedsiębiorstw,
 • sposoby oceny zdolności płatniczej i kredytowej przedsiębiorstwa w aktualnych warunkach gospodarowania,
 • znaczenie analizy papierów wartościowych w procesach podejmowania decyzji gospodarczych,
 • analiza sytuacji kapitałowo -majątkowej przedsiębiorstwa,
 • rola wyceny przedsiębiorstw w procesach przekształceń własnościowych,
 • analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • sposoby oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego,
 • sposoby oceny ekonomicznej efektywności prywatyzacji przedsiębiorstwa przemysłowego,
 • funkcje i znaczenie cash flow w procesach oceny finansowej przedsiębiorstwa,
 • analiza efektywności wykorzystania czynników produkcji w przedsiębiorstwach,
 • wielokierunkowa analiza wyniku finansowego przedsiębiorstw, banków i innych instytucji,
 • analiza sytuacji przedsiębiorstw i banków,
 • wycena wartości przedsiębiorstwa,
 • planowanie finansowe w organizacjach gospodarczych,
 • leasing jako źródło finansowania organizacji gospodarczych,
 • ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa,
 • analiza efektywności zarządzania zasobami ludzkimi,
 • controlling,
 • analiza bilansu,
 • analiza strat i zysków,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • analiza i wycena wartości niematerialnych,
 • analiza i wycena znaków towarowych,
 • analiza i wycena kapitału intelektualnego,
 • narzędzia i metody planowania finansowego,
 • modelowanie finansowe na potrzeby zarządzania finansami,
 • analiza i wycena fuzji i przejęć.