Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny

71-003 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul.Krakowska 71-79, Zobacz na mapie
Tel: (91)-444-33-66
Fax: (91) 444-32-11
WWW: http://www.whus.pl
Email: whus@whus.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Archeologia Archeologia - Licencjackie stacjonarne
Bezpieczeństwo Narodowe Bezpieczeństwo Narodowe - Licencjackie stacjonarne Bezpieczeństwo Narodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej - Licencjackie stacjonarne Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Etnologia Etnologia - Licencjackie stacjonarne Etnologia - Licencjackie niestacjonarne wieczorowe Etnologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne
Europeistyka Europeistyka - Licencjackie stacjonarne Europeistyka - Licencjackie niestacjonarne wieczorowe Europeistyka - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Europeistyka - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Europeistyka - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Filozofia Filozofia - Licencjackie stacjonarne Filozofia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Filozofia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Historia Historia - Licencjackie stacjonarne Historia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Historia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Historia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Pedagogika Pedagogika - Licencjackie stacjonarne Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne wieczorowe Pedagogika - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Pedagogika - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Pedagogika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne wieczorowe Pedagogika - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Politologia Politologia - Licencjackie stacjonarne Politologia - Licencjackie niestacjonarne wieczorowe Politologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Politologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Politologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne wieczorowe Politologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Praca socjalna Praca socjalna - Licencjackie stacjonarne Praca socjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Psychologia Psychologia - Magisterskie stacjonarne Psychologia - Magisterskie niestacjonarne wieczorowe
Socjologia Socjologia - Licencjackie stacjonarne Socjologia - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Socjologia - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Socjologia - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne
Stosunki międzynarodowe Stosunki międzynarodowe - Licencjackie stacjonarne Stosunki międzynarodowe - Licencjackie niestacjonarne zaoczne Stosunki międzynarodowe - Magisterskie uzupełniające stacjonarne Stosunki międzynarodowe - Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Informacje o Wydziale


Wydział Humanistyczny powstał podobnie jak Uniwersytet Szczeciński w 1985 roku. Kontynuuje on tradycje humanistyki szczecińskiej. Jest sukcesorem utworzonej w roku 1969 Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie, przekształconej w roku 1973 w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i historii oraz do nadawania tytułu doktora habilitowanego w zakresie historii.

Wydział Humanistyczny jest największą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego.

Liczy 6 instytutów (Filozofii, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Pedagogiki, Psychologii, Politologii i Europeistyki, Socjologii) i 3 katedry (Badań nad Konfliktami i Pokojem, Edukacji Artystycznej, Etnologii i Antropologii Kulturowej).
W bieżącym roku akademickim na Wydziale Humanistycznym studiuje 6630 studentów (3855 studentów na studiach stacjonarnych ? w tym na I roku 1013 oraz 2775 studentów na studiach niestacjonarnych w tym na I roku 864).
Obecnie na Wydziale zatrudnionych jest 206 pracowników naukowych, w tym 66 samodzielnych pracowników nauki (19 z  tytułem naukowym profesora i 47 ze stopniem doktora habilitowanego).

Dziekanem Wydziału Humanistycznego wybranym w 2008 roku na 4?letnią kadencję została dr hab. prof. US Barbara Kromolicka. Godność Prodziekana ds. Nauki piastuje dr hab. Urszula Chęcińska. Tę samą funkcję w zakresie Kształcenia pełni dr hab. prof. US Andrzej Wojtaszak. Prodziekanem ds. Studenckich natomiast  jest dr hab. Henryk Walczak.

Wydział Humanistyczny posiada swoich reprezentantów w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego. Są to: prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak, prof. zw. dr hab. Adam Wątor, prof. dr hab. Karol Piasecki i dr Hubert Kupiec.

Do dyspozycji Wydziału Humanistycznego pozostają dwie pracownie komputerowe wyposażone łącznie w 50 PC. Każde stanowisko posiada dostęp do Internetu. W obu pracowniach zainstalowane są rzutniki multimedialne oraz skanery. Z każdego komputera poprzez połączenie z Biblioteką Główną US możliwy jest dostęp do specjalistycznych wielodziedzinowych baz danych i elektronicznych wersji czasopism.

Studenci mogą rozwijać własne zainteresowania naukowe nie tylko poprzez studiowanie na wybranych przez siebie kierunkach, ale również poprzez działalność w kołach naukowych, których istnieje na wydziale kilkanaście m.in. Koło Naukowe Socjologów, Koło Naukowe Filozofii, Koło Naukowe "Politolog", Koło Naukowe Archiwistów, Koło Naukowe Historyków Wojskowości, Koło Naukowe Archeologów, Koło Wolontariatu, Koło Naukowe Edukacji Informatycznej, Koło Naukowe Resocjalizacji i inne.


Jednostki WHUS


Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych    

telefon: 091 444 33 00
faks: 091 444 33 01
e-mail: ihism@whus.pl  
e-mail: sekretar@univ.szczecin.pl         

Instytut Politologii i Europeistyki  

telefon: 091 444 32 25, 444 32 26
faks: 091 444 32 42
e-mail: ipie@whus.pl
e-mail: politologia@univ.szczecin.pl      

Instytut Socjologii  

telefon: 091 444 32 39
faks:
e-mail: is@whus.pl
e-mail: is@univ.szczecin.pl    

Instytut Filozofii  

telefon: 091 444 32 45
faks: 091 444 32 16
e-mail: if@whus.pl 

Instytut Pedagogiki  

telefon: 091 444 37 32, 444 37 37
faks: 091 444 32 76
e-mail: ip@whus.pl 

Instytut Psychologii  

telefon: 091 444 32 40
faks: 091 444 32 40

Katedra Edukacji Artystycznej  

telefon: 091 423 52 25, 423 35 03
faks: 091 444 32 40
e-mail: kea@whus.pl

Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem  

telefon: 091 444 33 51
faks:

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej  

telefon: 091 444 32 39
faks: 091 444 32 40
e-mail: etnologia@whus.pl  

e-mail: etnologia@univ.szczecin.pl 


Dziekanat


 D z i e k a n a t  W y d z i a ł u  H u m a n i s t y c z n e g o 

 u l .  K r a k o w s k a  7 1 - 79  

 7 1 – 0 1 7  S z c z e c i n


Kierownik Sekcji ds. Studenckich:
Urszula Lokś
dziekanat.student@whus.pl 


Dziekanat dla wszystkich studentów czynny :
poniedziałek - 10:30 - 13:30
wtorek - n i e c z y n n y
środa - 10:30 - 13:30
czwartek - 10:30 - 13:30
piątek - 10:30 - 13:30
  

 
 
Numer tel. do kontaktu w sprawach rekrutacji na studia niestacjonarne:
tel. 791-943-531

Pokoje i numery telefonów według kierunków


STUDIA STACJONARNE:

Archeologia I st. pok. 161 tel. 091-444-3254
   
Bezpieczeństwo narodowe I st. pok. 161 tel. 091-444-3254
   
Edukacja art. w zakr. sztuki muzycznej I st.

pok. 161 tel. 091-444-3355

   
Etnologia I st.

pok. 161 tel. 091-444-3355

   
Europeistyka I st. pok. 160 tel. 091-444-3354
   
Europeistyka II st. pok. 160 tel. 091-444-3291
   
Filozofia I st. j.m. pok. 161 tel. 091-444-3355
   
Filozofia z el. kulturoznawstwa I st. j.m. pok. 161 tel. 091-444-3355
   
Historia I st. pok. 161 tel. 091-444-3254
   
Historia j.m. pok. 160 tel. 091-444-3231
   
Historia spec. archeologia I st. j.m. pok. 161 tel. 091-444-3355
   
Pedagogika elementarna i integracyjna I st. pok. 161 tel. 091-444-3254
   
Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna I st. II st. pok. 161 tel. 091-444-3254
   
Pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjna j.m. pok. 161 tel. 091-444-3254
   
Politologia I st. j.m. pok. 160 tel. 091-444-3354
   
Psychologia j.m. pok. 161 tel. 091-444-3355
   
Socjologia I st. II st. j.m. pok. 160 tel. 091-444-3291
   
Stosunki międzynarodowe I st. II st. j.m. pok. 160 tel. 091-444-3231
   


STUDIA NIESTACJONARNE WIECZOROWE:

Doradztwo psychospołeczne I st.                              pok. 161 tel. 091-444-3355
   
Europeistyka I st.     pok. 160 tel. 091-444-3291
   
Politologia I st.    pok. 160 tel. 091-444-3291
   
Psychologia j.m.      pok. 161 tel. 091-444-3355
   
Socjologia I st. II st.   pok. 160 tel. 091-444-3291
   


STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE:

Bezpieczeństwo państwa I st.

                             pok. 193 tel. 091-444-3232

   
Edukacja art. z zakr. sztuki muzycznej IIst.                        

                                        pok. 192 tel. 091-444-3244

   
Europeistyka I st. II st.    

pok. 193 tel. 091-444-3232

   
Filozofia j.m.  

 pok. 193 tel. 091-444-3232

   
Historia j.m.  

  pok. 193 tel. 091-444-3232

   
Pedagogika – Gorzów Wielkopolski   

 pok. 161 tel. 091-444-3254

   
Pedagogika ogólna II st. 

 pok. 192 tel. 091-444-3244

   
Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna I st. 

 pok. 193 tel. 091-444-3232

   
Pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacyjna j.m.   

 pok. 193 tel. 091-444-3232

   
Pedagogika wczesnosz. i przedszkolna II st. j.m.  

 pok. 192 tel. 091-444-3244

   
Pedagogika szkolna II st.

                             pok. 192 tel. 091-444-3244

   
Politologia I st. j.m.  

 pok. 192 tel. 091-444-3244

   
Politologia II st. 

 pok. 193 tel. 091-444-3232

   
Praca socjalna I st. 

 pok. 192 tel. 091-444-3244

 
Socjologia I st.

                              pok. 192 tel. 091-444-3244

   
Socjologia II st.   

    pok. 192 tel. 091-444-3244

   
Socjologia j.m.

 pok. 192 tel. 091-444-3244

   

Socjologia – Dębno 

 pok. 192 tel. 091-444-3244

   
Socjologia – Kołobrzeg

                                         pok. 160 tel. 091-444-3291

   
Stosunki międzynarodowe I st. j.m. 

pok. 193 tel. 091-444-3232

   

(I st. - studia pierwszego stopnia, II st. - studia drugiego stopnia, j.m. - studia jednolite magisterskie)

Kierownik Sekcji ds. Studenckich:
Urszula Lokś
tel. 091-444-3108