Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny » Psychologia » Magisterskie niestacjonarne wieczorowe
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny » Psychologia » Magisterskie niestacjonarne wieczorowe

71-003 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul.Krakowska 71-79, Zobacz na mapie
Tel: (91)-444-33-66
Fax: (91) 444-32-11
WWW: http://www.whus.pl
Email: whus@whus.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Psychologia Psychologia - Magisterskie stacjonarne Psychologia - Magisterskie niestacjonarne wieczorowe

Przedmioty


Przedmioty:
 -podstawowe: filozofia z elementami logiki, etyka zawodu psychologa, wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, biologiczne mechanizmy zachowań, metodologia badań psychologicznych i statystyka;

 -kierunkowe: psychologia poznawcza, psychologia emocji i motywacji, psychologia różnic indywidualnych, psychologia społeczna, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia osobowości, psychopatologia, psychometria, metody diagnostyczne w psychologii, podstawy pomocy psychologicznej;

 -specjalistyczne: elementy psychiatrii, diagnoza i orzecznictwo psychologiczne, ścieżki specjalizacyjne (na IV i V roku studiów):
 -psychologia kliniczna
 -psychologia komunikacji społecznej
 -psychologia organizacji i zarządzania

 -uzupełniające: język angielski (5 semestrów), antropologia kulturowa, socjologia, informatyka, techniki pracy naukowej.


Sylwetka absolwenta


Absolwent kierunku psychologia będzie:

• posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii, nabyte w ciągu 5 lat jednolitych studiów magisterskich i udokumentowane sumą 300 punktów ECTS (po 60 punktów ECTS w każdym roku studiów); 
• wykazywał się znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, będzie umiał korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym;
• posiadał umiejętność projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym;
• wykazywał się znajomością teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka;
• przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i podejmowania pracy w różnych zawodach, powiązanych z głównym nurtem kształcenia;
• posiadał dodatkowe umiejętności powiązane z wybraną specjalizacją (kliniczna, komunikacji społecznej, organizacji i zarządzania);
• znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie psychologii;
• miał wpojone nawyki ustawicznego kształcenia;
• przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).