Jesteś w: Home » Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny » Praca socjalna » Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Szukaj w mieście
Uniwersytet Szczeciński » Wydział Humanistyczny » Praca socjalna » Licencjackie niestacjonarne zaoczne

71-003 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul.Krakowska 71-79, Zobacz na mapie
Tel: (91)-444-33-66
Fax: (91) 444-32-11
WWW: http://www.whus.pl
Email: whus@whus.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Praca socjalna Praca socjalna - Licencjackie stacjonarne Praca socjalna - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW


Studia pierwszego stopnia stacjonarne na kierunku Praca Socjalna, trwają 3 lata (6
semestrów). Liczba godzin zajęć wynosi 2190, co odpowiada wartości 186 ECTS w tym 885 godzin
wyznaczonych standardami kształcenia. Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej i
egzaminem dyplomowym, a absolwent uzyskuje tytuł licencjata.


II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA


Absolwenci trzyletnich pedagogicznych wyższych studiów zawodowych o specjalności praca
socjalna dysponują rzetelnym przygotowaniem teoretycznym w zakresie przygotowania do
wykonania zawodu pracownika socjalnego. Szerokie, interdyscyplinarne przygotowanie
absolwentów kierunku praca socjalna odpowiada złożoności współczesnych problemów
cywilizacyjnych, pozwalającą poznać i zrozumieć zachodzące procesy społeczne oraz
uwarunkowania funkcjonowania człowieka w środowisku. Obejmuje zatem wiedzę filozoficzną,
socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną, prawną oraz ekonomiczną.


Absolwent posiada kometencje i sprawności niezbędne do realizacji zadań stawianych przed
pracownikiem socjalnym; dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk, potrzeb będących przyczyną
trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych; stosowania metod, technik i środków
interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w
zakresie ograniczonych możliwości zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w
pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej i
uchodźctwa; opracowywania i wdrażania programów wspomagania socjalnego.


Absolwent przygotowany jest do pracy w regionalnych, ośrodkach polityki społecznej, pracy z
rodzinami, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób
starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach
organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia,
placówkach dla osób bezdomnych, alkoholików, narkomanów, zakładach karnych, ośrodkach dla
uchodźców, w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem
wyżej wymienionym problemom. Posiadają umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę
zawodową.


Ma opanowany język obcy na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy, potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu
problematyki społecznej. Posiada umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu
i informacji. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.